BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Madde 1- AMAÇ

Bu yönerge, KOİDER Disiplin Kurulu çalışma ilke ve esaslarını düzenlemek üzere, Yasaya ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak hazırlanmıştır.

 

Madde 2- KAPSAM

Yönerge KOİDER’e kayıtlı tüm üyeleri kapsar.

 

Madde 3- DİSİPLİN CEZALARI İLE İLGİLİ GENEL İLKELER

Disiplin cezaları; üyelerden, KOİDER tüzüğüne, Genel Kurul kararlarına, yönetmeliklere ya da yönergelere aykırı hareketleri görülenlere, Dernekle ilgili konularda gerek kasten, gerekse ihmal (hafif ve ağır ihmal dahil olmak üzere) göstermek suretiyle maddi ve/veya manevi zarara neden olanlara verilir.

Suçların ve cezaların açık olması esastır.

Suçların ve cezaların tanımlanmış olması esastır. Hiç kimse aynı olaydan ötürü ikinci kez cezalandırılamaz.

Hakkında disiplin soruşturması açılmış olan üye, yöneltilen suçla ilgili karar kesinleşene kadar Disiplin Kuruluna sevk edilmiş olmaktan ötürü suçlanamaz ve üyeliği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz.

 

İKİNCİ BÖLÜM

DİSİPLİN KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 4- DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUM VE YETKİLERİ

Disiplin kurulunun teşkili ile görev ve yetkileri Dernek Tüzüğünün 19. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; Disiplin Kurulu, 6 üyeden oluşur. Disiplin Kurulu’nun 3 asil ve 3 yedek üyesi vardır ve bunlar Genel Kurul’ca seçilir. Disiplin kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda, aldığı oy sayısına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu’nca kendisine iletilen konularla ilgili olarak dernek tüzüğüne aykırı davranışları ile derneğin kurumsal yapısına zarar verenler hakkında gerekli soruşturmayı yaparak yönetim kuruluna rapor halinde sunar. Yönetim Kurulu, bildirim olmasa bile derneğin onur ve itibarını sarsıcı, derneği zarar uğratıcı her türlü eylem, beyan ve yayında bulunan üyeler hakkında soruşturma açılmasını Disiplin Kurulundan isteyebilir.

Disiplin Kuruluna aday olabilmek için, daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALAR

 

Madde 5- DİSİPLİN SUÇLARI

Disiplin suçları olarak aşağıda belirlenen suç ve eylemler kabul edilmiştir:

 1. Derneğin ilkelerine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunmak,
 2. Dernek organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin kendilerine yüklediği görevleri yapmamak,
 3. Yanında getirdiği misafirlerin Derneğin ilkelerine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunmasına engel olmamak,
 4. Dernekte çalışan/çalışacak kişilere terbiye ve nezaket dışı davranışlarda bulunmak,
 5. Dernek Yönetim Kurulunun vermiş olduğu görevi mazeretsiz olarak yapmamak ve verilen görevlerden sürekli kaçınmak, verilen kararlara uymaktan kaçınmak,
 6. Dernek çalışmalarının yürütülmesini açıkça engellemek,
 7. Dernek üyelerinin onur ve itibarlarını sarsacak beyan ve davranışlarda bulunmak veya derneği maddi zarara uğratmak,
 8. Üyelik gereklerini ve görevlerini yapmaktan kaçınmak, konuşmaları ve davranışları ile Dernek üyeliğine yaraşır olmaktan çıkmak, dernekle ve üyelerle ilgili asılsız haberler çıkarmak, bunları yaymak, Dernek adı ve onuruyla bağdaşmayan durumda olmak veya Tüzüğe aykırı hareket etmek,
 9. Dernek organlarının, birimlerinin ve komisyonlarının çalışmalarını engelleyici, aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunmak,
 10. Dernek mallarına, tesislerine ve Derneğe ait mekanlarda diğer üyelere kasten veya bilinçli taksir yoluyla maddi zarar vermek,
 11. Dernek toplantılarında ve etkinliklerinde toplantı veya etkinliğin doğal akışını bozucu, engelleyici davranışlarda bulunanlara.
 12. Üyenin kendisi, ailesi veya konukları tarafından Dernek ve tesislerine zarar vermek, bu zararlardan doğacak gelir kayıplarını neden olmak,
 13. Sürekli olarak Derneğin onur ve itibarını sarsıcı beyan ve yayınlarda bulunmak,
 14. Daha önce uyarı cezası almasına rağmen iki yıl içinde aynı cezayı gerektirecek yeni bir eylem ve davranışta bulunmak,
 15. Dernek organlarına seçilmiş üye olarak yasa, tüzük, yönetmelik ve yönerge hükümlerine açıkça aykırı davranmak,
 16. Derneğin onur ve itibarını açıkça çiğneyen tutum ve davranışlarda bulunmak; söz, yazı, davranış ve eylemleriyle bu durumu açıktan açığa sürdürmek,
 17. Dernek Yönetim Kurulu’ndan yazılı onay almadan, Dernek adına ulusal veya uluslararası yazışmalar yapmak ve KOİDER’i temsilen ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak,
 18. Dernek üyesi zihinsel sağlığının ve psikolojisinin iyi olduğunu kabul ve beyan etmekle birlikte, aksi bir şüphenin oluşması durumunda, Disiplin Kurulu yazılı psikiyatrist görüşü isteme hakkına sahip olup böyle bir durum nedeni ile KOİDER’in marka, imaj ve güveninin sarsılmasına, maddi – manevi herhangi bir zararının doğmasına sebebiyet vermek,
 19. Öğrendiği, kullandığı, KOİDER’e ait açık ve/veya gizli belgeleri, gizli bilgileri, üyelere ait özel bilgileri üçüncü kişiye ve/veya kişilere aktarmak (“Gizli bilgi” ifadesi, derneğin üye edinme ve çalışma prosedürü ve içerikleri, bütçe rakamları, örgütsel yapısı, yönetim biçimi gibi genel olarak üçüncü şahıslarca bilinmediği varsayılan her türlü bilgiyi kapsar.).

 

 

KOİDER Tüzüğünün 7. maddesinden üyelikten çıkarılma ile ilgili durumlar aşağıdaki yazıldığı şekliyle net olarak belirlenmiştir. Tüzüğün 7. maddesindeki durumlarda, Yönetim Kurulu herhangi bir disiplin soruşturmasına gerek kalmadan karar alarak bu yaptırımları uygulamakla yetkilidir. Yukarıda tanımlanan disiplin suçları ise; disiplin soruşturması açılmasını gerektiren durumlar olarak tanımlanmıştır.

(KOİDER Tüzüğü, Madde 7- Üyelikten Çıkarılma: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- (2) İki yıl üyelik aidatını ödememek, yazılı ikazdan itibaren bir ay içinde edimini yerine getirmemek,

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5- Dernekten yazılı onay almadan dernek adına ulusal veya uluslar arası yazışmalar yapmak ve KOİDER’i temsilen ulusal veya uluslar arası toplantılara katılmak,

6- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

7- Derneğe ve/ veya dernek üyelerinin itibarına zarar verici davranışlar sergilemek,

8- Üyelik sırasında yüz kızartıcı suç işlemek,

9- Disiplin yönetmeliğine aykırı davranışları nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilen ve yapılan görüşmeler sonrasında ihraç yönünde karar alınmasına sebebiyet vermek,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelik sona erdirilebilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Çıkarılan üye derneğe olan borçlarını ödemek zorundadır.)

 

Madde 6– DİSİPLİN CEZALARI

Yaptığı eylemleri ve davranışları nedeniyle kusurlu bulunarak disiplin suçu işleyen üyelere yaptığı eylem ve işlediği soruşturulan disiplin suçunun ağırlığına göre yazılı uyarı cezası, kınama cezası, para cezası veya dernekten ihraç cezası verilebilir.

 

Madde 7- YAZILI UYARI CEZASI

Yazılı uyarı cezası; ilgili üyenin diğer dernek üyeleri, üçüncü kişiler ve dernek birimleriyle daha düzenli ve uyumlu bir tutum içinde olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Bu ceza, aşağıda belirtilen durumlara neden olan üyeler hakkında verilir:

 Derneğin ilkelerine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunanlara.

 Dernek organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin kendilerine yüklediği görevleri yapmayanlara.

 Yanında getirdiği misafirlerin Derneğin ilkelerine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunmasına engel olmayanlara.

 Dernekte çalışan personele terbiye ve nezaket dışı davranışta bulunanlara.

 Dernek Yönetim Kurulunun vermiş olduğu görevi mazeretsiz olarak yapmayanlara ve verilen görevlerden sürekli kaçınanlara, verilen kararlara uymaktan kaçınanlara.

 

 

Madde 8- KINAMA CEZASI

Yaptığı eylemleri ve davranışları nedeniyle kusurlu bulunarak kınandığının üyeye bildirilmesidir. Bu ceza aşağıda belirtilen durumlara neden olanlar hakkında verilir:

 Dernek çalışmalarının yürütülmesini açıkça engelleyenlere.

 Dernek üyelerinin onur ve itibarlarını sarsacak beyan ve davranışlarda bulunanlara veya derneği maddi zarara uğratanlara.

 Üyelik gereklerini ve görevlerini yapmaktan kaçınmak, konuşmaları ve davranışları ile Dernek üyeliğine yaraşır olmaktan çıkmak, dernekle ve üyelerle ilgili asılsız haberler çıkarmak, bunları yaymak, Dernek adı ve onuruyla bağdaşmayan durumda olmak veya Tüzüğe aykırı hareket etmek,

 Dernek organlarının, birimlerinin ve komisyonlarının çalışmalarını engelleyici, aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunmak,

 Dernek mallarına, tesislerine ve Derneğe ait mekanlarda diğer üyelere kasten veya bilinçli takdir yoluyla maddi zarar verenlere. (Derneğin, verilen zararın tahsili için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.)

 Dernek toplantılarında ve etkinliklerinde toplantı veya etkinliğin doğal akışını bozucu, engelleyici davranışlarda bulunanlara.

 Daha önce uyarı cezası almasına rağmen iki yıl içinde aynı cezayı gerektirecek yeni bir eylem ve davranışta bulunanlara.

 

Madde 9- PARA CEZASI

Üye kendisinin, ailesinin veya konuklarının Dernek ve tesislerine verecekleri zararlardan sorumludur. Üyeler bu zararları karşılamakla yükümlü oldukları gibi bu zararlardan doğacak gelir kayıplarını da öderler. Uygulanacak cezanın tutarı doğurduğu sonuçlara göre belirlenir.

 

Madde 10- DERNEKTEN İHRAÇ CEZASI

Dernekten uzaklaştırma cezası, bir üyenin Dernek üyeliğinden çıkartılması kararıdır. İhraç cezaları aşağıdaki durumlarda uygulanır :

 Sürekli olarak Derneğin onur ve itibarını sarsıcı beyan ve yayınlarda bulunanlara,

 Daha önce kınama cezası aldığı halde iki yıl içinde aynı cezayı gerektirecek yeni bir eylem ve davranışta bulunanlara,

 Dernek organlarına seçilmiş üye olarak yasa, tüzük, yönetmelik ve yönerge hükümlerine açıkça aykırı davranışta bulunanlara,

 Derneğin onur ve itibarını açıkça çiğneyen tutum ve davranışlarda bulunan, söz, yazı, davranış ve eylemleriyle bu durumu açıktan açığa sürdürenlere,

 Dernek Yönetim Kurulu’ndan yazılı onay almadan, Dernek adına ulusal veya uluslararası yazışmalar yapanlara ve KOİDER’i temsilen ulusal ve uluslararası toplantılara katılanlara,

 Dernek üyesi zihinsel sağlığının ve psikolojisinin iyi olduğunu kabul ve beyan etmekle birlikte, aksi bir şüphenin oluşması durumunda, Disiplin Kurulu yazılı psikiyatrist görüşü isteme hakkına sahip olup böyle bir durum nedeni ile KOİDER’in marka, imaj ve güveninin sarsılmasına, maddi – manevi herhangi bir zararının doğmasına sebebiyet verenlere,

 Öğrendiği, kullandığı, KOİDER’e ait açık ve/veya gizli belgeleri, gizli bilgileri, üyelere ait özel bilgileri üçüncü kişiye ve/veya kişilere aktaranlara (“Gizli bilgi” ifadesi, derneğin üye edinme ve çalışma prosedürü ve içerikleri, bütçe rakamları, örgütsel yapısı, yönetim biçimi gibi genel olarak üçüncü şahıslarca bilinmediği varsayılan her türlü bilgiyi kapsar.).

 

Madde 11- CEZALARDA UYUM

Nitelikleri itibari ile benzer eylemlerde bulunanlara benzer disiplin cezaları verilir. Disiplin cezalarının verilmesinde kurul takdir hakkını kullanır, ancak bu durumu gerekçelerinde belirtir.

 

Madde 12- DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ

Disiplin Kurulunun verdiği tavsiye niteliğindeki karar sonrasında üye hakkında Yönetim Kurulu tarafından disiplin hükümleri çerçevesinde verilen karar hakkında, ilgili üye Genel Kurul Başkanlık Divanına dilekçe ile itiraz edebilir. Divan itirazın gündeme alınmasını oylar. İtiraz Genel Kurul gündemine alınırsa görüşülür ve Genel Kurulda karar verilir. Genel Kurul kararına kadar Yönetim Kurulunun, Disiplin Kurulunun tavsiye niteliğindeki kararı sonrasında verdiği karar geçerlidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİSİPLİN SÜRECİNİN İŞLETİLMESİ

 

Madde 13- GENEL KURAL

Disiplin Kurulu, bildirimin yapılmasından sonraki ilk toplantısında konuyu inceler ve gerek görürse soruşturmayı başlatır. Soruşturmanın başlaması ile birlikte; disiplin soruşturması aşamasında hakkında soruşturma başlatılan üyeye bildirim konusu açık ve anlaşılır bir biçimde, yazılı ve gizli olarak yedi (7) gün içerisinde teslim tutanağı ile kendisine elden veya iadeli taahhütlü mektup veya kurye aracılığı ile en son adresine bildirilir.

Tebliğ tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde üyenin savunmasını ve varsa delilerini bildirmesini istenir. Üye haklı gerekçeler göstererek 2 (iki) haftayı geçmemek üzere ek süre isteyebilir. Bu süreler içinde savunmasını vermeyen üye, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Gerekli görülen durumlarda üyenin sözlü savunmasına başvurulur.

Disiplin Kurulu üyenin yanıtından sonra ya da yanıt gelmemesi durumunda 15 (on beş) günlük sürenin bitiminden sonra en geç 10 (on) gün içinde soruşturulan eylem ve bu eyleme verilebilecek cezayla ilgili olarak yönetim kurulunda görüşülmek ve karar verilmek üzere bir rapor hazırlar ve Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir. Kurul kararını en az üç üyenin katıldığı toplantıda oy çokluğu ile alır. Verilen kararın üyeye bildirimi ve varsa cezanın uygulanması, Yönetim Kurulu’nun görevidir.

Soruşturma usulü Genel Hukuk Kuralları Çerçevesinde yürütülür. 6

 

Madde 14- BİLDİRİM

Bildirim, herhangi bir kişinin Yönetim Kuruluna ve/veya doğrudan Disiplin Kuruluna başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu Dernek üyesinin yazılı olarak belirtip iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur. Yazılı bildirimde, bildirimi yapan kişinin açık kimliği ve adresi ile hakkında bildirimde bulunulan üyenin kimliği, bildirim konusu, maddi olaylar ve bildirime konu olayın tarihinin belirtilmesi, varsa konuyla ilgili kanıtların eklenmesi zorunludur. Bildirimde bulunan kişinin kimliği, adresi ve imzası bulunmayan istekler işleme konulmaz. Bildirimde bulunan kişinin kimliği, zorunluluk olmadıkça saklı tutulur.

 

Madde 15- RESEN BİLDİRİM

Yönetim Kurulu, bildirim olmasa bile Derneğin onur ve itibarını sarsıcı, Derneği zarara uğratıcı her türlü eylem, beyan veya yayında bulunan üyeler hakkında soruşturma açılmasını Disiplin Kurulundan isteyebilir.

Denetleme Kurulu da, incelediği konular ve denetimlerde ortaya çıkan sonuçlara bağlı olarak sorumlular hakkında soruşturma açılmasını Disiplin Kurulundan isteyebilir.

 

Madde 16- ZAMAN AŞIMI

Suça konu eylemin ve olayın üzerinden iki yıldan fazla süre geçmişse soruşturma başlatılmaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLER

 

Madde 17- GENEL HÜKÜMLER

Bu yönetmeliğin uygulanmasında hüküm bulunmayan konularda Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Madde 18- DOSYALAMA

Disiplin Kuruluna ait dosyalar, Yönetim Kurulu Sekreter üyesi tarafından ayrı bir yerde saklanır ve Disiplin Kurulu asıl üyeleri dışında hiç kimse ile paylaşılmaz.

Kurulca aşağıdaki dosyalar tutulur:

 Karar dosyası

 Yazışma ve toplantı tutanakları dosyası

 

Madde 19- GİDERLER

Disiplin Kurulu ile ilgili giderler Yönetim Kurulu kararı ile dernek bütçesinden karşılanır.

 

Madde 20- YÖNETMELİKLERDE YAPILACAK DÜZENLEMELER

Bu yönerge hükümleri ile mevcut tüzük hükümleri arasında çelişki olursa mevcut tüzük hükümleri uygulanır. Dernek yönergeleri tüzüğe uygun hale getirilir.

 

Madde 21- YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Bu yönerge bir bütün olarak 08.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Bu yönerge hükümlerini Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu yürütür.